18. Fountain at The Smithsonian – Washington DC, USA