Route 66, Illinois, Missouri, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, California

Route 66, Illinois, Missouri, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, California

Route 66, Illinois, Missouri, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, California